هئیت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

محسن محرمی

مدیر عامل

عباس کریمی

خزانه دار

مهدی مولایی

نایب رئیس

دکتر عبدالرزاق خالقیان

رئیس هیات مدیره

محمد علی یمینی

عضو هیات مدیره

دکتر فرامرز کریمیان

عضو هیات مدیره

دکترمحمد جواد رجاییان

عضو هیات مدیره

سید محمود هاشمی

عضو هیات مدیره