درباره ما

درباره ما

درمانگاه خیریه علوی زنجانی هادر ۲۸اسفند ماه سال ۱۳۳۸درمانگاه خیریه علوی زنجانیها طی مراسمی با حضور جمع کثیری از زنجانیهای مقیم تهران در یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان بوذرجمهری جنب کوچه مسجد مرحوم دیزجی افتتاح گردید و از تاریخ دهم فروردین ماه سال ۱۳۳۹عملا شروع بکار نمودقطعه زمینی در خیابان ابوسعید متعلق به حاج آقا معبودیان و خانم رئیسی و حاج آقا ابراهیم زنجانی دراختیار هیئت مدیره قرار داده شد وباپرداخت مبالغ اولیه قابل توجه توسط خانم فاطمه رئیسی وآقای حاج ابراهیم زنجانی عملیات ساختمان درمانگاه آغاز و با جمع آوری کمکهای مردمی خیرین زنجانی درمانگاه در یک طبقه تکمیل و به بهره برداری رسید.در ابتدا آقای دکتر تفضلی همه روزه از ساعت هشت و نیم صبح بیماران را ویزیت مینمودند و داروی بیماران نیز توسط داروخانه شمس به صورت رایگان ارائه میشد، لیکن با تکمیل ساختمان و کثرت مراجعه کنندگان به تدریج ارائه خدمات درمانی نیز توسعه یافته و نهایتا در تاریخ۷۲/۳/۳۰پروانه ساخت طبقه دوم درمانگاه از شهرداری اخذو با کمک اولیه مالی مرحوم حاج احمد نصیری و مرحوم مهدوی عملیات احداث طبقه دوم آغاز شد و با پرداخت کمکهای قاطبه خیرین زنجانی عملیات مذکور باتمام رسید و بخشهای درمانی درمانگاه توسعه یافت .

pic

درمانگاه خیریه علوی زنجانی هادر ۲۸اسفند ماه سال ۱۳۳۸درمانگاه خیریه علوی زنجانیها طی مراسمی با حضور جمع کثیری از زنجانیهای مقیم تهران در یک ساختمان مسکونی واقع در خیابان بوذرجمهری جنب کوچه مسجد مرحوم دیزجی افتتاح گردید و از تاریخ دهم فروردین ماه سال ۱۳۳۹عملا شروع بکار نمودقطعه زمینی در خیابان ابوسعید متعلق به حاج آقا معبودیان و خانم رئیسی و حاج آقا ابراهیم زنجانی دراختیار هیئت مدیره قرار داده شد وباپرداخت مبالغ اولیه قابل توجه توسط خانم فاطمه رئیسی وآقای حاج ابراهیم زنجانی عملیات ساختمان درمانگاه آغاز و با جمع آوری کمکهای مردمی خیرین زنجانی درمانگاه در یک طبقه تکمیل و به بهره برداری رسید.در ابتدا آقای دکتر تفضلی همه روزه از ساعت هشت و نیم صبح بیماران را ویزیت مینمودند و داروی بیماران نیز توسط داروخانه شمس به صورت رایگان ارائه میشد، لیکن با تکمیل ساختمان و کثرت مراجعه کنندگان به تدریج ارائه خدمات درمانی نیز توسعه یافته و نهایتا در تاریخ۷۲/۳/۳۰پروانه ساخت طبقه دوم درمانگاه از شهرداری اخذو با کمک اولیه مالی مرحوم حاج احمد نصیری و مرحوم مهدوی عملیات احداث طبقه دوم آغاز شد و با پرداخت کمکهای قاطبه خیرین زنجانی عملیات مذکور باتمام رسید و بخشهای درمانی درمانگاه توسعه یافت .

درمانگاه خیریه علوی زنجانی هادر روز شنبه ۷۶/۵/۱۱ زمین ساختمان جدیددر ضلع شرقی مسجد با همت خیرین زنجانی خریداری و پس از اخذ پروانه و تهیه نقشه های

اجرائی نهایتا در تاریخ ۸۲/۷/۲۴ کلنگ احداث ساختمانی در هفت طبقه به دست مبارک مرحوم آیت الله حاج سید عزالدین حسینی زنجانی

زده شد و عملیات ساختمان جدید به پشتوانه کمکهای خیرین زنجانی آغاز گردید . اجرای پروژه جدید با فراز و نشیبها و مشکلات فراوان از

جمله مسائل اداری و معارضین مجاور وعلی الخصوص در بخش تامین منابع مالی به کندی پیش میرفت تا اینکه خیری بزرگواربنام سرکار

خانم ابریشمی ملک مسکونی خود را جهت کمک به ساخت درمانگاه اهدا نمود و در سال ۱۳۹۱ با منابع قابل توجه حاصل از فروش ملک

مزبور عملیات ساختمانی به سرعت پیش رفته و نهایتا با استفاده ازکمکهای مردمی بویژه زنجانیهای نیکوکار ساختمان تکمیل و تجهیز گردید

و در تاریخ ۹۴/۷/۱۹ ساختمان جدید درمانگاه رسما به بهره برداری رسید.

ساختمان جدید درهفت طبقه شامل ۱۴بخش تخصصی و فوق تخصصی وبخشهای پاراکلینیکی (رادیولوژی- سونوگرافی- آزمایشگاه-فیزیو تراپی

تست ورزش-آندوسکوپی وکولونسکپی) وپیرا پزشکی (بینائی سنجی – شنوائی سنجی)وبخش عمومی و CPR و…..میباشد

در روز شنبه ۷۶/۵/۱۱ زمین ساختمان جدیددر ضلع شرقی مسجد با همت خیرین زنجانی خریداری و پس از اخذ پروانه و تهیه نقشه های اجرائی نهایتا در تاریخ ۸۲/۷/۲۴ کلنگ احداث ساختمانی در هفت طبقه به دست مبارک مرحوم آیت الله حاج سید عزالدین حسینی زنجانی اجرائی نهایتا در تاریخ ۸۲/۷/۲۴ کلنگ احداث ساختمانی در

هفت طبقه به دست مبارک مرحوم آیت الله حاج سید عزالدین حسینی زنجانی زده شد و عملیات ساختمان جدید

به پشتوانه کمکهای خیرین زنجانی آغاز گردید . اجرای پروژه جدید با فراز و نشیبها و مشکلات فراوان از

جمله مسائل اداری و معارضین مجاور وعلی الخصوص در بخش تامین منابع مالی به کندی پیش میرفت تا اینکه خیری بزرگواربنام سرکار

خانم ابریشمی ملک مسکونی خود را جهت کمک به ساخت درمانگاه اهدا نمود و در سال ۱۳۹۱ با منابع قابل توجه حاصل از فروش ملک

مزبور عملیات ساختمانی به سرعت پیش رفته و نهایتا با استفاده ازکمکهای مردمی بویژه زنجانیهای نیکوکار ساختمان تکمیل و تجهیز گردی

و در تاریخ ۹۴/۷/۱۹ ساختمان جدید درمانگاه رسما به بهره برداری رسید.

ساختمان جدید درهفت طبقه شامل ۱۴بخش تخصصی و فوق تخصصی وبخشهای پاراکلینیکی (رادیولوژی- سونوگرافی- آزمایشگاه-فیزیو تراپی

تست ورزش-آندوسکوپی وکولونسکپی)  وپیرا پزشکی (بینائی سنجی – شنوائی سنجی)وبخش عمومی و CPR و…..میباشد