هئیت امنا

اسامی اعضای هیئت امنای درمانگاه به ترتیب حروف الفبا آقایان:

  ۳۱– محمدی- محمد حسین

 

  ۳۲– مولائی-مهدی

 

  ۳۳-موسوی- سید افضل           

 

  ۳۴-نهاوندیان- محمد

 

۳۵-نهاوندیان- اصغر

 

۳۶-نهاوندیان- علی اصغر

 

۳۷-نباتچیان- روح اله

 

۳۸-وثوق- محمد

 

۳۹-وثوق- اصغر

 

۴۰– هاشمی- سید محمود

  ۲۱-عطائی- محمد حسین  

    

  ۲۲-علمی فرد-ابوالفضل

 

  ۲۳-فلاح- مجتبی

 

  ۲۴-فلسفی- عبدالاحد

 

  ۲۵-کریمیان-سید فرامرز

 

  ۲۶– کریمی- عباس

 

  ۲۷ -لوئی مقدم- محمد حسین

 

  ۲۸-محرمی- جواد

 

  ۲۹-محرمی- عبدالرسول

 

  ۳۰-محرمی- محسن

۱۱-خاکساردوست- فضل اله        

 

  ۱۲-خالقیان- عبدالرزاق  

             

   ۱۳-دینیان- جواد    

                       

   ۱۴-رجائیان- محمد جواد 

           

  ۱۵-ریاضی- سید هادی   

       

  ۱۶-زرین قلم- محمد کاظم 

       

  ۱۷-شهیدی- محمد حسین  

    

  ۱۸-شهیدی- مهدی      

               

  ۱۹-صدیقی- سید علیرضا   

           

  ۲۰-ضرغامی- جواد     

۱-اسلامی- مسعود   

                  

۲-اسلامی- محمود   

                 

۳– اسلامی سعید  

                                                   

۴-اسلامی- محمد هاشم      

                                                  

۵-ادهمی- هوشنگ 

                   

۶-اربابی- علی    

                  

۷-آل اسحق- یحیی  

             

۸-بوریائی- محمد    

                   

۹-بیات- ناصر       

                    

۱۰– تلخابلو- حسینعلی  

            

  ۴۱-یمینی- عزیزاله

 

   ۴۲-یمینی- علی محمد

 

۴۳– یوفی عسگریان- فرهاد

 

  ۴۴-یوفی عسگریان- علی