مشاوره دیابت

مشاوره دیابت :

 

* مشاوره دیابت،

* آموزش مراقبت های ویژه دیابتی ها (مراقبت مستمر پاها، ارائه اصول تغذیه سالم و …)

* تشکیل پرونده و مراقبت و پیگیری بیمار

* پایش قندخون مراجعین (بیمار شناخته شده و افراد غیربیمار)