متخصص جراحی عمومی

انجام کلیه جراحی های کوچک با تعیین وقت قبلی، خارج کردن توده های زیرجلدی، تخلیه آبسه، بریدگی های عمیق، کشیدن ناخن، برداشتن زگیل و خال

دکتر اکرم آخوندی

پنج شنبه ها از ساعت ۹

دکتر رضا جهرودی

روزها شنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ها از ساعت ۱۵