برنامه روزانه درمانگاه

برنامه بخش های فوق تخصصی، تخصصی و عمومی درمانگاه خیریه علوی زنجانیها

طبقهنوع تخصصنام پزشکروز و ساعت
اولفوق تخصص آسم، آلرژی
و ایمونولوژی
دکترمحمد حسن بمانیان
دکترمحمد نبوی
سه شنبه از ساعت 15
چهارشنبه از ساعت 14
چهارمفوق تخصص گوارش وکبد مجاری صفراویدکترسید محمد حسن مرتضوییکشنبه و سه شنبه از ساعت 9:30
چهارممتخصص داخلی - گوارشدکتر ندا رشتچیانچهارشنبه از ساعت 9
اولفوق تخصص خون و آنکولوژیدکترمحمد فرانوشیکشنبه از ساعت 14
چهارمفوق تخصص غدددکتر محمود ارشدیکشنبه از ساعت 17
دوممتخصص قلب و عروقدکترعلیرضا حاجیان نژادشنبه و یکشنبه و چهارشنبه از ساعت 14
دوممتخصص قلب و عروقدکتر محمود فقیهسه شنبه از ساعت 13:30
دوممتخصص مغز و اعصابدکتر الناز کیادربندسریدو شنبه از ساعت 14:30
دوممتخصص مغز و اعصابدکتر معصومه اجلییکشنبه ها از ساعت9/30
چهارم متخصص جراحی استخوان ومفاصل(ارتوپد)دکتر حسن نجفی زادهشنبه و دوشنبه از ساعت 9 و چهارشنبه از ساعت 12
چهارمجراح و متخصص کلیه و مجاری ادراریدکتر عبدالرضا لحیم گرزادهشنبه، دوشنبه و چهارشنبه ازساعت 16
چهارمجراح و متخصص چشمدکترمحمود اسلامییکشنبه از ساعت 10
اولجراح و متخصص گوش و حلق و بینیدکتر پیام ابوالحسنیشنبه از ساعت 15، دوشنبه از ساعت 14 و چهارشنبه از ساعت 12
چهارممتخصص جراحی عمومی(ارتوپدی)دکتر رضا جهرودیشنبه، یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 15
چهارممتخصص جراحی عمومیدکتر اکرم آخوندیپنج شنبه از ساعت 9
اولمتخصص کودکاندکتر حسن محدث زادهشنبه تا چهارشنبه از ساعت 11/30 پنجشنبه ها از ساعت 12/30
دوممتخصص زناندکتر مهسا کاوهیکشنبه از ساعت 8
دوممتخصص زناندکتر محبوبه گلباباییسه شنبه از ساعت 14:30
دوممتخصص زناندکتر لیلا خسرویچهارشنبه از ساعت 9/30
دوممتخصص زناندکتر سیده آفاق حسینیشنبه و دوشنبه از ساعت 14
دومکارشناس ماماییخانم فاطمه جبلیشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنجشنبه ازساعت9- یکشنبه ازساعت 11
همکفپزشک عمومی و خدمات پرستاری****هر روز از ساعت 8 الی 23
اولمشاور تغذیهدکتر فرید نوبختپنج شنبه از ساعت 9
اولمشاور تغذیهخانم معصومه صیفی بخشدوشنبه از ساعت 16
چهارمویزیت دیابتدکتر نرگس موسویشنبه و سه شنبه از ساعت 9
چهارمکارشناس ارشد بینایی سنجیآقای علی عابدینیدوشنبه، چهارشنبه از ساعت14 و سه شنبه از ساعت 16:30
اولکارشناس شنوایی سنجیآقای جمشید شهابیشنبه از ساعت 15، دوشنبه از ساعت 14 و چهارشنبه از ساعت 12
اولکارشناس ارشد روانشناسیخانم محمدی برمییکشنبه از ساعت 14 و پنج شنبه از ساعت 9
اولبخش فیزیوتراپی****شنبه، یکشنبه، سه شنبه از ساعت 8 الی 22
اولبخش فیزیوتراپی****دوشنبه وچهارشنبه از ساعت 8 الی 18
اولبخش فیزیوتراپی****پنج شنبه از ساعت 18 الی 22
دومبخش دندانپزشکی ****هر روز از ساعت 9 الی 19
منفی1بخش رادیولوژی ****همه روزه از ساعت 8 الی 20
منفی1بخش سو نوگرافی****شنبه، دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه (با تعیین وقت قبلی)
منفی1بخش آزمایشگاه****هر روز از ساعت 7 الی 19

لطفا برای کلیه پزشکان متخصص و فوق تخصص ساعت ۸ صبح همان روز با شماره ۶۲۹۸۵ تماس گرفته نوبت رزرو بفرمایید.