آندوسکپی و کلونوسکوپی

دکتر سید محمد حسن مرتضوی

فوق تخصص گوارش، کبد و مجاری صفراوی
(یکشنبه و سه شنبه و چهارشنبه)
از ساعت ۹:۳۰ با تعیین وقت قبلی