آزمایشگاه

* انجام آزمایشات فوق تخصصی و تخصصی با دستگاههای پیشرفته اتوماتیک

 

*  تشخیص طبی

 

*سیتولوژی و پاتولوژی

 

* پذیرش نمونه های اورژانسی

دکتر الهام الهی

مسئول فنی آزمایشگاه