رادیولوژی

دکتر شروین خرازی

متخصص رادیولوژی
(روزهای زوج از ۹ الی ۱۳)
با تعیین وقت قبلی

دکتر غلامحسین پیری علمداری

متخصص رادیولوژی
(سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۳)
با تعیین وقت قبلی

* گرافی اندام فوقانی شامل گرافی شانه، بازو، آرنج، ساعد، مچ دست، کف دست، انگشتان دست

 

* گرافی اندام تحتانی شامل گرافی لگن، هیپ دو طرف، ران، زانو، ساق و مچ پا، کف پا، انگشتان پا

 

* گرافی ستون فقرات شامل گردن، آدنوئید، توراسیک(مهره های پشتی)، لومبار(کمر)، ساکروم(دنبالچه)

 

* گرافی سر و صورت شامل جمجمه، سینوس، تیغه بینی، فک

 

* گرافی تنه شامل ریه و شکم

 

* کلیه رادیو گرافی های ساده و رنگی

 

* باریم سوالو

 

* اسکنو گرام والایمنت اندام

 

* پانورکس(OPG)

 

* سفالومتری